പുസ്തക നിരൂപണ മത്സരം

 മാധവിക്കുട്ടി അനുസ്മരണ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 2021 ജൂൺ 10 നു ഓൺലൈൻ പുസ്തക നിരൂപണ മത്സരം നടത്തുകയുണ്ടായി. പത്തു കുട്ടികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Share This Story, Choose Your Platform!

Share This Story,

Published On: August 2nd, 2021Categories: Malayalam Department Activities