ജൂൺ 5 നു പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തത്സമയ നിമിഷ കവിത രചനാമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു .പതിനാറു കുട്ടികൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.