മലയാള സമാജത്തിൻറെ  നേതൃത്വത്തിൽ കെ ജി ജോർജ് അനുസ്മരണവും  സിനിമാപ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു.2023 ഒക്ടോബർ 27  ഉച്ചക്ക് 12:30 ന് സെമിനാർ ഹാളിൽ വച്ചു നടന്ന പരിപാടിയിൽ, മലയാളവിഭാഗം അസ്സി . പ്രൊഫസർ ഡോ. ഷഹർബാൻ യു എച്ച്, കെ ജി ജോർജ് എന്ന ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.തുടർന്ന് ‘യവനിക’ എന്ന സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

Share This Story, Choose Your Platform!

Share This Story,

Published On: January 22nd, 2024Categories: Malayalam, Malayalam Department Activities