മലയാളവിഭാഗത്തിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ   ‘കവിതയുടെ വഴിയിൽ ,കവിയോടൊപ്പം ‘ എന്ന പേരിൽ ചർച്ചയും സംവാദവും സംഘടിപ്പിച്ചു . പ്രശസ്ത കവിയും അധ്യാപകനുമായ വീരാൻകുട്ടി മുഖ്യാതിഥിയായി

Share This Story, Choose Your Platform!

Share This Story,

Published On: January 22nd, 2024Categories: Malayalam, Malayalam Department Activities