B.Com Finance and Taxation (2020 – 2023 batch):

  • AENGELA MARIA MISHAEL
  • K.J. DENCY CARMEL
  • MEENAKSHI VS
  • SWETHA DENESH
  • DIYA SEBASTIAN
  • EVLIA SAIJU
  • APARNA VENUGOPAL

B.Com Capital Market (2020 – 2023 batch):

  • ANNA NICHOLAS
  • RACHEL REJI